Rob de Haan  
     
  Rob de Haan  
     
  Medisch Centrum Nijmegen Oost
Berg en Dalseweg 61-63
6522 BB Nijmegen
tel: 06-13595260

E-mail Contact:
rdhcoach@live.nl
 
     
  - Home
- Missie
- Voor wie
- Wie ben ik
- Curriculum Vitae

Coaching
- Herstelcoaching
- Onderwijs en coaching
 
Herstelcoaching  
   
Doel:
Voorkoming van langdurige arbeidsonderbreking of uitval.
Bevorderen van een gezonde leefstijl ten dienste van duurzaam functioneren in leven en werken.

Voor wie:
Patiënten/cliënten met arbeidsgerelateerde problematiek: zich uitende in stress en burnout gerelateerde signalen (onder andere: slapeloosheid. depressie, hartkloppingen, spierklachten en ademhalingsstoornissen)

Door wie:
Ik ben Rob de Haan, loopbaanadviseur en coach, bewegingsdeskundige en psychomotorisch therapeut.
Ik werkte achtereenvolgens in het speciaal onderwijs, behandelcentra (jeugd) hulpverlening en de zakelijke dienstverlening. Ik werkte met kinderen, jongeren en gezinnen. De laatste jaren werk ik voornamelijk met volwassenen rond arbeidsmobiliteit.

Rode draad in mijn werken is het bijdragen aan herstel en ontwikkeling. De focus is gericht op de kwaliteit van functioneren. De kern van benaderen is gelegen in het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigen mogelijkheden. Daarmee de regie over herstel en terugkeer in het gewone dagelijks leven en reïntegratie in werk.

Werkwijze:
In eerste instantie bied ik een beperkt aantal coachgesprekken aan. De focus is gericht op factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. Door het met elkaar in verbinding brengen van persoonlijke en werkgerelateerde thema’s worden mogelijke oorzaken blootgelegd en komen oplossingsrichtingen vervolgens in beeld. Van daaruit wordt een positief toekomstperspectief geformuleerd en de stappen die gezet gaan worden concreet gemaakt.
De interpretatie van een gezonde leefstijl is heel persoonlijk. Mogelijke gevolgen van keuzes komen ruim aan bod. Daarmee plaatsen we ‘gezondheid’ in een zo breed mogelijk en vooral ook haalbaar kader.

Inzicht in eigen leef –en werkomstandigheden, zelfvertrouwen, positief toekomstbeeld en eigen verantwoordelijkheid zijn voor mij belangrijke kernwaarden.

Ik richt me op de eerste 2 tot 3 maanden van het verzuim en in de praktijk zijn er goede resultaten bij een inspanning van gemiddeld 4 tot 7 coach sessies in die periode. ( twee bijeenkomsten in de maand)
Mocht er na dit traject behoefte zijn aan verdere begeleiding, bijvoorbeeld reïntegratie/jobcoaching, dan zal in overleg met verwijzers (werkgever/Arbo-dienst/bedrijfsarts/huisarts), de mogelijkheid hiertoe besproken dienen te worden.

Herstelcoaching is geen behandeling, maar een vorm van begeleiding. Doelgerichte kortdurende interventie en ondersteuning. Het draagt bij in maatschappelijke rehabilitatie en duurzame arbeidsparticipatie van mensen en kan een aanvulling zijn op verschillende behandelvormen.

Door wie betaald:
De verantwoordelijkheid voor optimale reïntegratie in werk ligt in eerste instantie bij de werkgever en de werknemer zelf natuurlijk. (Wet Verbetering Poortwachter)
De werkgever is verplicht alles in het werk te stellen dat het herstel van de werknemer bevordert. De werknemer heeft de plicht en verantwoordelijkheid hieraan optimaal mee te werken. De kosten voor (herstel)coaching trajecten worden vergoed door of de werkgever of bij uitzondering, door de werknemer zelf. Er worden verschillende tarieven in rekening gebracht. (Zie tarieven)

Verwijzing door:
Eerste lijn: huisartsen of bedrijfsartsen.
Aangezien de eerste signalen van disbalans en disfunctioneren zichtbaar kunnen worden in de psychosomatiek, is verwijzing door de huisarts of bedrijfsarts de eerste optie.

In geval van onvoldoende zicht op de eigen problematiek kan herstelcoaching geïndiceerd worden in samenwerking met andere, hieronder genoemde behandelaars.
Een hulpvraag heeft soms die weg nodig om zich bij een patiënt te ontwikkelen.

Andere behandelaars: (fysio)therapeuten, psychologen ea.

Samenwerkingspartners:
Ik ga uit van de stelling dat iedereen recht heeft op de best mogelijke zorg en begeleiding. Dat betekent samenwerking en afstemming zoeken met andere deskundigen. Binnen het MCNO zijn er verschillende mogelijkheden op medisch en paramedisch gebied. Buiten het centrum werk ik onder andere samen met Aeon loopbaanadvies in Arnhem. Met name de mogelijkheid gebruik te maken van het ruimere dienstenpakket van Aeon. (Bijvoorbeeld beroepskeuze onderzoek) Graag verwijs ik naar de website voor uitgebreide informatie. www.aeon-loopbaanadvies.nl
U bent daarmee verzekerd van alle service, vakbekwame collega’s en eventuele beschikbaarheid van aanvullende deskundigheid door derden.

Tarieven:
Eerste intakegesprek: 35 euro (half uur tot driekwartier) exclusief BTW
Vervolg voor particulieren: 75 euro per sessie (van een uur) exclusief BTW
Voor bedrijven en instellingen: 120 euro per uur (gemiddeld) exclusief BTW